พันธกิจ

พันธกิจ

  1. นำนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ทันสมัยตอบโจทย์นักธุรกิจ
  2. สร้าง “ตราสินค้า” ของบริษัท เพื่อความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว
  3. สร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ให้แก่นักธุรกิจ ด้วยแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่ยั่งยืน
  4. ประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  5. มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน