สมาชิก

ารสมัครสมาชิกและการต่ออายุสมาชิก

การสมัครเป็นนักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์

บริษัทฯ มีลักษณะของการสมัครเข้าร่วมธุรกิจ และผู้บริโภคเท่านั้น ผู้ที่สมัครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบใด จะสามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุในคู่มือนักธุรกิจฉบับนี้ทุกประการ

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา, มารดา, หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยจะต้องแนบทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้ปกครองและของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุเกิน 80 ปี บริษัทฯ ขอสงวนมิให้ทำการสมัครเป็นนักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์ และหากมีการจงใจปกปิดการแจ้งหรือแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จ เช่น การใน พ.ศ.ปีเกิดไม่ตรงกับความจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัครเป็นนักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์ ใหม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ทุกประการ
 • กรณีของสามีภรรยาทั้งที่จดทะเบียนสมรส (นิตินัย) หรือมิได้จดทะเบียนสมรส (พฤตินัย) ให้ถือเป็นบุคคลเดียวกันและต้องสมัครในรหัสเดียวกันเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงต่างๆ และกฎจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์และแผนธุรกิจไซเคิลแมทชิ่งของบริษัทฯ ทุกประการ
 • อัตราค่าสมัครเป็นนักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์ 300 บาท

หมายเหตุ : สมัครได้ 1 คนต่อ 1 รหัสเท่านั้น (สามีภรรยาถือเป็นบคุคลคนเดียวกัน) หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่านักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์ 1 คน มีการสมัครซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รหัส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรหัสที่ซ้ำซ้อนออกจากระบบได้ทันที


ารสมัครสมาชิกแบบผู้บริโภค

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

การดำรงสถานภาพของนักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์

 • นักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์ จะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุของนักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์150 บาท/ปี นักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์สามารถขอต่ออายุสมาชิกได้ ก่อนวันหมดอายุ 90 วัน โดยการต่ออายุสมาชิกจะต่อเป็นปีต่อปีเท่านั้น
 • บริษัทฯ มีระยะเวลาผ่อนผันหลังวันหมดอายสุมาชิก 90 วัน โดยบริษัทฯ ยังคงโอนรายได้ให้ตามปกติ หากสมาชิกรายนั้นยังคงมีคุณสมบัติอื่นๆ ในการรับรายได้ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ แต่หากเลยระยะเวลาผ่อนผันแล้ว บริษัทฯ จะยกเลิกรายได้ของรหัสนักธุรกิจนั้นออกจากระบบ
 • สมาชิกที่ไม่ทำการต่ออายุสมาชิก จะยังสามารถซื้อสินค้าได้ แต่จะไม่ได้รับการจ่ายรายได้ใดๆ ตามแผนการตลาดของบริษัทฯ และไม่มีการยกยอด คะแนน PV ที่เหลือ สำหรับนักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์ ที่หมดอายุสมาชิกไปแล้ว
 • นักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์ที่ต่ออายุภายในระยะเวลาผ่อนผัน อายุสมาชิกใหม่จะนับไปอีก 1 ปี นับจากวันหมดอายุเดิม แต่หากต่ออายุหลังระยะเวลาผ่อนผัน อายุสมาชิกใหม่จะนับไปอีก 1 ปี นับจากวันต่ออายุ
 • ในช่วงเวลาที่หมดอายุสมาชิกภาพโดยยังมิได้มีการต่ออายุสมาชิก นักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์ จะไม่ได้รับสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพโดยถาวร ตามแบบเงื่อนไขสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้