เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

      บริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) หรือ (“UTM”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดย นางสาวพรรษมนต์ ธราวิทย์ณัฐกุล ร่วมกับบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD) เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

ประกอบกิจการธุรกิจเครือข่ายเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ภายในประเทศ เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแบบเครือข่าย ด้วยนโยบายจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบ “แผนการจ่ายค่าตอบแทน หรือแผนธุรกิจ” ที่เหมาะสม โดยเน้นการพัฒนานักธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการตลาดสมัยใหม่ และเทคโนโลยีการผลิตสินค้าระดับสูง และได้มาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทฯ มีสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จัดจำหน่าย สามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

    1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
    2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
    3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้อุปโภค
    4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน
    5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร

ด้วยแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นนวัตกรรมแห่งยุคที่ส่งผลทำให้นักธุรกิจอัลทิมา ไลฟ์ สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้บริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการ Ultimatrix Solving System, UTM Learning System และด้านนวัตกรรมสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การการบริหารงานด้วยผู้บริหารที่มีความเชียวชาญ พร้อมทั้งการใช้เครื่องมือการบริหารงานในโลกดิจิทัล ซึ่งบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร